KVKK Aydınlatma Metni

FTS TURİZM KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma Metni

FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (FTS Turizm) olarak katılımcılarımızın kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi korumak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

1.Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında FTS Turizm, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak şirketimiz kişisel verilerini işlediği katılımcılarını aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişimi önleme ve muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

2.Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı

FTS Turizm, düzenlediği, tedarik veya destekçisi bulunduğu eğitim, toplantı, kongre, seminer vb. faaliyetlerdeki katılımcılarına, konaklama, uçak bileti ve transfer hizmeti verdiği kişilere, bülten abonelerine, imza kampanyası katılımcıları ve sitelerimizi ziyaret eden 3. kişilere ait kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
  • İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz

FTS Turizm tarafından düzenlenen kongre, toplantı, seminer katılımcılarına ve yine FTS Turizm tarafından oluşturulan otel, uçak bileti ve transfer hizmetlerine ilişkin hizmet alanlara ait;

Ad soyad, iş ve iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, eğitim ve meslek bilgileri, fotoğraf, video gibi kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:

a) Katılımcıların başvurularının alınması aktivasyonu ve katılımcılara ait bilgilerin güncellenmesi,

b) İlgili mevzuatta düzenlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizin yürütülmesi ile kongre, toplantı, konferans, workshop gibi etkinliklerimiz hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ile bu etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması,

c) FTS Turizm’e ait diğer faaliyet alanları doğrultusunda, şirketimizin ve/veya iş birliği içinde bulunduğumuz dernek vb. 3. Kişi iş ortaklarımızın tanıtımı, faaliyetlerin duyurulması da dahil olmak üzere tanıtım, reklam, duyuru vb. amaçlarla kitapçık, broşür, dergi, e-mail gibi basılı veya basılı olmayan ürünlerin hazırlanması,

d) Katılımcılarımızın talep edeceği bilgiler ile ilgili olarak bilgilendirme ve duyuruların yapılması ile şirketimiz tarafından katılımcılara sunulan ürün ve hizmetlerden üyelerimizin faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili çalışanlar tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi,

e) Şirketimize ait ve/veya şirketimiz tarafından oluşturulan web sitelerinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi,

f) Katılımcılarımızın kullanıcı adı ve şifresi kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi, mobil uygulama gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,

g) T.C mevzuatlarında öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle şirketimizin idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

h) Otomatik ödeme/mail order talimatı veren katılımcılarımız kredi kartı bilgilerinin güvenli ortamda saklanması,

i) FTS Turizm, düzenlediği ve/veya iştirakçisi olduğu işlerde diğer gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler, faaliyetler gerçekleştirilebilmesi amacıyla katılımcı bilgilerimizin ve faaliyetlerimizin paylaşılması.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde, kredi kartı otomatik/ mail order ödeme talimatınızı da dilediğiniz zaman şirketimizle iletişime geçip iptal ederek kart bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanması

FTS Turizm, size ait verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında FTS Turizm’e ait web siteleri, mobil uygulamalar, imza kampanyaları, stant çalışmaları, etkinlikler ve telefonla yapılan üyelik çalışmaları aracılığıyla toplanır. FTS Turizm tarafından düzenlenen herhangi bir kongreye kayıt yaptırmış kişi rızası alınmış sayılır ve KVKK kapsamında sayılır.

5.Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşılır

FTS Turizm kural olarak katılımcıların, imza kampanyasına katılanların ve diğer 3. kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz. Bununla birlikte bülten, etkinlik bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve ilişkili kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

6.KVKK uyarınca FTS Turizm’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde FTS Turizm, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesinedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan FTS Turizm’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede FTS Turizm’e yapılacak başvurular yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya info@ftskongre.org adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.